REGULAMIN zwiedzania i udostępniania zbiorów oraz wnętrz Muzeum Miasta Pabianic

Stary Rynek 1(dwór) i Stary Rynek 2

obowiązujący od 1 lipca 2017 r.

Muzeum Miasta Pabianic jest otwarte dla zwiedzających w następujące dni tygodnia:

wtorek                                               w godz.                10.00 – 15.00

środa                                                              „                 10.00 – 15.00

czwartek                                                        „                 10.00 – 15.00

piątek                                                            „                 10.00 – 18.00

sobota                                                            „                 12.00 – 17.00

oraz w pierwszą niedziele miesiąca        „                 12.00 – 17.00

W poniedziałek muzeum nieczynne (dzień pracy wewnętrznej).

Wstęp do muzeum:

bilet normalny – 6 zł., bilet ulgowy – 3 zł., bilet rodziny – 12 zł., w piątki – wstęp bezpłatny

Muzeum można zwiedzać grupowo lub indywidualnie.
Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób (grupy większe należy dzielić).
Wycieczki szkolne mogą zwiedzać wystawy w dniach otwarcia muzeum w towarzystwie nauczyciela lub opiekuna.
O zamierzonej wycieczce muzeum musi być uprzednio powiadomione, celem ustalenia terminu zwiedzania.
Ostatni zwiedzający są przyjmowani na 1/2 godziny przed zamknięciem.
Do muzeum nie wolno wnosić broni palnej i ostrych przedmiotów, wprowadzać i wnosić zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).
W muzeum nie należy:

–      dotykać eksponatów i elementów wystroju wnętrz, w tym ścian z polichromiami,

–      wchodzić za sznury oddzielające ekspozycje od publiczności,

–      siadać na parapetach, meblach,

–      zjeżdżać po poręczach,

–      palić tytoniu,

–      spożywać posiłków (jedzenie i picie).

Na ekspozycje nie wolno wnosić dużych toreb, plecaków, paczek itp. Winny one zostać złożone pod opieką pracownika obsługi.
Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać bez użycia statywu oraz wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła.

Wykonywane zdjęcia i materiały filmowe mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody muzeum.

Zwiedzający zobowiązani są stosować się do niniejszego regulaminu i wskazówek personelu.

Zgody dyrekcji muzeum wymaga prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji), organizowanie wszelkich akcji reklamowych.

Zasady oprowadzania

Oprowadzanie z przewodnikiem standardowo trwa od 30 do 60 minut (w zależności od ustalonego programu zwiedzania).

Grupy zorganizowane:

Muzeum zabezpiecza oprowadzanie po wystawach grupom zorganizowanym na prośbę organizatora wycieczki, po uprzednim ustaleniu tematyki i terminu zwiedzania.
W przypadku oprowadzania do godz. 15.00 termin należy uzgodnić nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym zwiedzaniem.
W przypadku oprowadzania po godz. 15.00 oraz w niedzielę termin należy uzgodnić nie później niż na tydzień przed planowanym zwiedzaniem.
Grupy nie zgłoszone w powyższym terminie oprowadzone zostaną jedynie w wypadku wolnego przewodnika.

Osoby indywidualne:

Możliwe jest wykupienie oprowadzania przez osoby indywidualne w wypadku wolnego przewodnika.

CENNIK

BILETY WSTĘPU

Bilet normalny                                                                                   –  6,-    zł.

Bilet ulgowy                                                                                        –  3,- zł.

Rodzinny (opiekunowie + dzieci, max. 6 osób)                             –  12,-    zł.

ULGI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

§ 1. Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje (za okazaniem stosownych dokumentów):

1.   uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2.   osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3.   nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4.   osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5.   kombatantom;

6.   osobom dorosłym posiadającym Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych;

7.   osobom dorosłym posiadającym Pabianicką Kartę Seniora.

8.   osobom dorosłym posiadającym Kartę Pabianiczanina;

9.   osobom dorosłym posiadającym Kartę Dużej Rodziny

§ 2. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje (nie dotyczy grup zorganizowanych):

1.   osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2.   pracownikom muzeów;

3.   członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4.   posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5.   dzieciom do lat 7;

6. dzieciom (w wieku do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia) posiadającym Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych.

7.   dzieciom posiadającym Kartę Pabianiczanina;

8.         dzieciom (w wieku do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia) posiadającym Kartę Dużej Rodziny

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

1.   legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2.   legitymacje emeryta-rencisty;

3.   legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4.   legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 2;

5.   legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 1 pkt 4 i § 2 pkt 1;

6.   zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7.   legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8.   Karta Polaka;

9.   dokumenty potwierdzające wiek;

10. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 1 pkt 1-3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

11. Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych;

12. Pabianicka Karta Seniora.

§ 4. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

            OPŁATY DODATKOWE

Oprowadzanie – Przewodnik Muzealny:
  Dwór:

wtorek, środa, czwartek, piątek                      – 30 zł.

sobota, niedziela                                 – 60 zł.

     plus wykupienie biletu wstępu

  Ekspozycje stałe i czasowe:

min. 10 zł. Dokładne ustalenie ceny po określeniu tematyki, czasu trwania, terminu.

  Poza terenem muzeum:

ustalenie ceny po określeniu tematyki, zakresu, miejsca, czasu trwania, terminu.

plus wykupienie biletu wstępu

Oprowadzanie dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży:
 wtorek, środa, czwartek, piątek do godz. 15.00 – 10 zł

wtorek, środa, czwartek, piątek po godz. 15.00 – 30 zł

sobota, niedziela – 60 zł

plus wykupienie biletu wstępu

Lekcje muzealne na terenie muzeum

wt.-pt do godz. 15.00
 dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży    – 3 zł. od osoby
dla pozostałych    – 30 zł (do 10 uczestników) + 3 zł od każdej osoby pow. 10

opłaty dodatkowe do lekcji muzealnych

= sobota – niedziela – 60 zł

wt.-pt. po godz. 15.00 – 30 zł


Lekcje muzealne poza terenem muzeum  dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży

na terenie Pabianic – 5 zł od osoby + koszty dojazdu osoby prowadzącej

na terenie powiatu – 6 zł. od osoby + koszty dojazdu osoby prowadzącej


Fotografowanie i filmowanie na ekspozycjach (za zgodą i zgodnie z zaleceniami pracowników MMP)
  Fotografowanie i filmowanie ekspozycji

bez prawa do wykorzystania w celach komercyjnych    – bezpłatnie

 Fotografowanie i filmowanie komercyjne                                  – negocjacje

Niedozwolone jest stosowanie statywu i wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła

Opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie (kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie) oraz za udostępnianie wizerunków muzealiów:

Zdjęcia wykonane przez muzeum
  Zdjęcie amatorskie w technice cyfrowej (format jpg)                                        – 10 zł
  Zdjęcie amatorskie w technice cyfrowej (format jpg) + wstępna obróbka cyfrowa       – 30 zł
 Zdjęcie profesjonalne w technice cyfrowej do publikacji                                 – negocjacje
Zdjęcia wykonane osobiście (bez prawa do rozpowszechniania)
 bezpłatnie

Digitalizacja dokumentów, zdjęć:
  skan jpg, 300 dpi                                                            – 5 zł
  inne parametry                                                               – 10 zł
  dla uczniów i studentów (max. 150 dpi z logiem muzeum)        – 2 zł

Przygotowanie na nośniku muzeum (1 płyta)
 5 zł
Wydruk barwny z drukarki
  wypełnienie do formatu A5        – 2 zł.
 wypełnienie do formatu A4        – 4 zł.
 wypełnienie do formatu A3        – 8 zł.
Ksero
  A4                       – 0,40 zł.
  A 3           – 0,70 zł.
Ksero kolorowe
  A4                       – 4 zł.
  A3                       – 8 zł.

Uwaga:

W przypadkach nieobjętych niniejszym cennikiem o zasadach udostępniania zbiorów i wysokości opłat decyduje Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic

Zasady udostępniania zbiorów muzealnych do reprodukowania, kopiowania, filmowania:

Zbiory udostępniane są na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego do Dyrektora Muzeum Miasta Pabianic
Zbiory nie będące własnością Muzeum Miasta Pabianic udostępniamy po uzyskaniu pisemnej zgody ich właściciela
Publikacje w wydawnictwach (jednorazowe lub do wykorzystania wizerunku na określony czas) – ceny usług ustalane są w drodze negocjacji zainteresowanych stron
Muzea zwolnione są z opłat za zgodę na publikację w poszczególnych rodzajach wydawnictw (ponoszą jedynie koszt przygotowania materiałów).
Zwolnienie z opłat jest możliwe przez Dyrektora Muzeum Miasta Pabianic na pisemny wniosek zainteresowanego

Załączniki do Regulaminu:

Zasady udostępniania i wykorzystywania dworu (Załącznik Nr 1 do zarządzenia).
Stawki odpłatności za udostępnienie wnętrz w dworze (Załącznik Nr 2 do zarządzenia).
Stawki odpłatności za udostępnienie wnętrz w dworze na śluby (Załącznik Nr 3 do zarządzenia),
Instrukcja wykonania zdjęć ślubnych i komunijnych na terenie Muzeum Miasta Pabianic (Załącznik Nr 4 do zarządzenia).

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 6/2016

Zasady udostępniania i wykorzystywania dworu

Zabytkowa siedziba Muzeum Miasta Pabianic – d. dwór Kapituły Krakowskiej, może być wykorzystywany przez osoby fizyczne i prawne w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.
Dochody uzyskane na drodze udostępniania i korzystania z dworu powinny być przeznaczone na cele statutowe muzeum i będą zawsze miały jedynie charakter uzupełniający, pozwalający na realizację zadań dodatkowych.
Działalność prowadzona w dworze nie może naruszać norm obowiązujących muzeum i jego celów.

W przypadku konfliktów interesów, przeważyć muszą interesy muzeum.

Działalność może obejmować:

a)      udostępnienie sal,

b)      działalność handlową i reklamową,

c)      udostępnienie wnętrz w celu wykonania fotografii i filmowania.

Każdy z wymienionych rodzajów udostępniania i korzystania z dworu wymaga pisemnego zlecenia zamiaru z podaniem przez kontrahenta ilości osób, czasu oraz wymaganej przestrzeni do organizacji tej działalności.
Działalność, której organizacja zagraża bezpieczeństwu obiektu, stwarza warunki do ewentualnych uszkodzeń w zabytku, nie może zostać przyjęta.
Dopuszcza się prowadzenia działalności ze strony muzeum przez wyodrębnione st. pracy.

W tym przypadku organizator jest zobowiązany do ustalenia szczegółów i przedstawienia dyrektorowi muzeum propozycji przebiegu imprezy wraz z kosztorysem i obsługą.

Obsługa musi mieć wyznaczony zakres odpowiedzialności w czasie pełnienia dyżuru.

Udostępnianie sal reprezentacyjnych I piętra może dotyczyć wyłącznie imprez o dużej randze – ważnych dla miasta lub dla instytucji i organizacji spełniających znacząca rolę społeczną i kulturalną.
Działalność handlowa jak i reklama handlowa powinny odpowiadać wartościom prezentowanym przez muzeum i nie mogą obniżać znaczenia zbiorów muzealnych oraz zabytkowej siedziby muzeum.
Warunki oraz odpłatność za udostępnienie wnętrz w celu fotografowania i filmowania określane są indywidualnie i podlegają negocjacji z podmiotem zainteresowanym.

Wykorzystanie materiału zdjęciowego i filmowego do celów innych niż określone w umowie oraz udostępnienie innym osobom wymaga zgody muzeum.

Szczegółowe zasady wykorzystania dworu są ustalone poprzez indywidualne umowy z kontrahentami.

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 6/2016

Stawki odpłatności za udostępnienie sal w dworze

Odpłatność za pierwszą godzinę udostępnienia wynosi:

  • sala kominkowa                                                      – 500 złotych brutto
  • inna sala                                                                  – 200 złotych brutto

Odpłatność za kolejne godziny wynosi:

  • sala kominkowa                                                      – 250 złotych brutto
  • inna sala                                                                  – 100 złotych brutto

III. Opłaty eksploatacyjne:

Jednostki samorządu terytorialnego ( poza Biurem Rady Miejskiej i Urzędem Miejskim w Pabianicach), związki, stowarzyszenia, towarzystwa, organizacje pozarządowe, inne zobowiązane są do wnoszenia opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat za korzystanie ze sprzętu będącego własnością Muzeum Miasta Pabianic wg niżej wymienionych zasad:

odpłatność za pierwszą godzinę:

  • sala kominkowa                                                  – 100 złotych brutto
  • inne sale                                                              –  70 złotych brutto

odpłatność za kolejne godziny:

  • sala kominkowa                                                  –  50 złotych brutto
  • inne sale                                                              –  35 złotych brutto

ü  obsługa sprzętu nagłaśniającego                   – 30 złotych / godz.

ü  korzystanie z ekranu i rzutnika                     – 20 złotych / godz.

Ponadto:

Użyczenie stołów i naczyń do kateringu – ceny do negocjacji (w zależności od ilości i czasu trwania imprezy)

Ceny uwzględniają udostępnienie szatni

Istnieje możliwość indywidualnej negocjacji cen

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 6/2016

Stawki odpłatności za udostępnienie wnętrz w dworze na śluby

Opłata podstawowa

Udostępnienie sali, jej przygotowanie do uroczystości zgodnie z zaleceniami USC oraz ustawienie do 60 krzeseł dla gości

v

500,00

Możliwość korzystania z sieni przylegającej do sali

v

Udostępnienie obiektu w zakresie niezbędnym do odbycia uroczystości

v

Uruchomienie szatni

v

Opłata dodatkowa

Wynajęcie dodatkowej sali

200,00

Użyczenie kieliszków i stołu (na 60 osób), rozlanie szampana.

Szampan dostarczony przez Wynajmujących

50,00

Zdjęcia ślubne na terenie całego obiektu w trakcie trwania udostępnienia wnętrz

Odrębne zasady określone w inst. wykonywania zdjęć ślubnych i komunijnych …

Możliwość wykorzystania fortepianu na czas uroczystości

50,00

Załącznik Nr 4 do

Zarządzenia Nr 6/2016

 Instrukcja wykonania zdjęć ślubnych i komunijnych na terenie Muzeum Miasta Pabianic

Muzeum Miasta Pabianic ze względu na bezpieczeństwo ekspozycji i obiektu zobowiązuje wykonujących zdjęcia do przestrzegania niniejszych postanowień:

Odpowiedzialność za wykonywanie zdjęć, osoby w nich uczestniczące oraz ewentualne zniszczenia ponosi osoba wykonująca zdjęcia. On też zobowiązany jest do dopełnienia wszystkich formalności i opłat.
Wszelkie zniszczenia eksponatów muzealnych naprawione zostaną na koszt wykonującego zdjęcia w specjalistycznej pracowni konserwatorskiej wybranej przez Muzeum.
Koszt wykonania zdjęć w oparciu o istniejące w danym momencie wyposażenie ustala się na:

–          100,- zł za godzinę (50 zł za każde rozpoczęte 30 minut) i dotyczy czasu faktycznego przebywania w obiekcie w godzinach otwarcia,

–          150,- zł za pierwszą godzinę a następnie 75 zł. za każde rozpoczęte pół godziny i dotyczy czasu faktycznego przebywania w obiekcie po godzinach otwarcia.*

Termin wykonania zdjęć ustalany i opłacany jest minimum miesiąc przed uzgodnionym terminem. W wypadku niedotrzymania powyższego terminu Muzeum może odmówić wykonania zdjęć w tym czasie.
Potwierdzeniem umówionej godziny będzie wystawiony przez muzeum dowód wpłaty, który zarazem będzie dokumentem uprawniającym do wejścia i wykonania zdjęć.
Muzeum zastrzega sobie prawo zwrotu przyjętej opłaty i odmowy wykonania zdjęć o ile wystąpią ku temu istotne okoliczności.
Prawo wstępu do Muzeum mają osoba wykonująca zdjęcia i jego pomocnik oraz

–          w przypadku Ślubu – para młoda ze świadkami

–          w przypadku I Komunii Świętej – dziecko do niej przystępujące, rodzice i chrzestni.

Zabrania się przebywania na terenie instytucji osób pod wpływem alkoholu.
Zabrania się używania jakichkolwiek eksponatów bez zgody pracowników muzeum.
W trakcie wykonywania zdjęć fotograf i osoby z nim przebywające zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika muzeum dotyczących porządku i bezpieczeństwa w obiekcie.