Muzeum Miasta Pabianic zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miasta Pabianic.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie dokumenty są dostępne cyfrowo,
 • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • nie wszystkie dokumenty cyfrowe są w pełni dostępne cyfrowo – brak alternatywnego sposobu dostępu, np. nie dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych,
 • dokumenty pochodzące od innych podmiotów są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. plakaty informacyjne, ulotki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Adamczyk, biuro@muzeum.pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 2153982.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Stary Rynek 1
  • Obiekt nie posiada miejsca wyznaczonego na parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  • Obiekt wolnostojący, wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek jednopiętrowy z poddaszem. Na piętro prowadzą schody. Budynek nie posiada wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
  • Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  • Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 2. Stary Rynek 2
  • Obiekt nie posiada miejsca wyznaczonego na parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  • Obiekt wolnostojący, wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek jednopiętrowy z poddaszem. Na piętro prowadzą schody. Budynek nie posiada wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
  • Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  • Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.